Skip to main content

Privacyverklaring

Gridstar hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wil ik informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens. Ik doe er alles aan om je privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Bij de verwerking houd ik me aan de eisen die de privacywetgeving stelt, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:
– je persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
– verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– vraag om je uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van je persoonsgegevens;
– passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
– geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– op de hoogte ben van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop wil wijzen en deze respecteer.

Gebruik van persoonsgegevens

Gridstar verwerkt je persoonsgegevens voor het uitvoeren haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Deze gegevens worden gebruikt en bewaard ten behoeve van:
• administratieve doeleinden, zoals het afhandelen van de betaling;
• het uitvoeren van de overeenkomst;
• communicatie over de dienstverlening;
• beantwoorden van vragen die gesteld zijn middels een contactformulier op de website.

De persoonsgegevens die verwerkt worden

• Naam
• Adres
• Telefoonnummer
• Emailadres
• Aanspreekvorm/Geslacht

Verstrekking aan derden

Je persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede afhandeling van de dienst. Dan kan ik je persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Verder zal ik de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze dienst kan ik persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Beveiliging

Gridstar neemt beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken, waaronder het gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en mijn website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert.

Bewaartermijn

Gridstar bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor je deze hebt verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van Google Analytics. Wij gebruiken deze dienst om o.a. bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken zodat wij onze website en online diensten kunnen blijven verbeteren. Om Google Analytics privacyvriendelijk te maken blokkeren wij het meezenden van volledige persoonlijke IP-adressen. Ook delen wij geen gegevens met Google. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van Gridstar. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Gridstar raadt je aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijzigingen

Gridstar behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Ik adviseer je dan ook om regelmatig deze verklaring te bekijken of er wijzigingen zijn aangebracht.

Inzage en wijzigen van je gegevens

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door Gridstar of door één van haar verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Om misbruik te voorkomen kan ik je vragen om je te legitimeren, voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Autoriteit Persoonsgegevens

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vraag ik je hierover contact met mij op te nemen. Komen wij er samen niet uit, dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. Op grond van de AVG heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over deze verwerkingen van je persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Indien je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens of Gridstar wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van je persoonsgegevens, kun je contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

GRIDSTAR
Reiger 50
8103 AX Raalte
privacy@gridstar.nl

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 07-12-2018.